Seimo Pirmininko pavaduotojo P. Auštrevičiaus 2014-04-15 pareiškimas Seimo plenariniame posėdyje

2014 04 17 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

„Ru­si­jos ir jos veiks­mų ne­su­lai­ko jo­kie po­li­ti­niai pa­reiš­ki­mai ir per­spė­ji­mai dėl jos ag­re­sy­vių veiks­mų Uk­rai­no­je.

Ru­si­ja, tęs­da­ma ag­re­si­ją prieš Uk­rai­ną, jos Ry­tuo­se ir Piet­ry­čiuo­se nau­do­ja te­ro­ris­ti­nes, di­ver­si­nes ir ki­to­kias gin­kluo­tas gru­pes, ku­rios nau­do­ja prie­var­tos veiks­mus prieš tei­sė­tą Uk­rai­nos val­džią, griau­na ir trik­do vie­šą­ją tvar­ką bei rim­tį, ga­di­na vals­ty­bi­nį tur­tą.

Uk­rai­nos val­džia pa­skel­bė apie an­ti­te­ro­ris­ti­nę ope­ra­ci­ją, pri­ėmė rei­kia­mus spren­di­mus ir pa­ga­liau ėmė­si rei­kia­mų veiks­mų.

Su­pran­ta­ma, kad ru­sų ga­my­bos gin­klais ge­rai gin­kluo­ti te­ro­ris­tai prie­ši­na­si Uk­rai­nos tei­sėt­var­kos ir ka­riuo­me­nės veiks­mams. Ga­li­mos au­kos iš abie­jų pu­sių. Taip pat tai ga­li bū­ti tik­ro­jo ka­ro pra­džia, bet ag­re­so­rius mums ži­no­mas.

Reiš­kiu pri­ta­ri­mą tei­sė­tos Uk­rai­nos val­džios veiks­mams už­tik­ri­nant te­ri­to­ri­jos in­te­gralumą ir ap­sau­gant su­ve­re­ni­te­tą. Val­džios veiks­mai ap­sau­gant sa­vo pi­lie­čius nuo ag­re­si­jos, vals­ty­bės grio­vi­mo ir skal­dy­mo yra tei­sė­ti.“