Seimo Pirmininko pavaduotojo Petro AUŠTREVIČIAUS kalba kovo 10 d. posėdyje

2014 03 10 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

Gerbiama Seimo Pirmininke,

Gerbiamas Ministre Pirmininke, gerbiami svečiai, kolegos,

Praėjęs pusmetis Lietuvai iš tikrųjų buvo istorinis. Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai, ir tuo pačiu, netiesiogiai – visai Europos Sąjungai, vainikavo mūsų narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį, kurį minėsime visai netrukus, gegužės 1-ąją. Tai yra dar vienas riboženklis, žymintis sėkmingą mūsų kelią Europos integracijos kryptimi, kurį pradėjome prieš beveik du dešimtmečius. Kitas reikšmingas atskaitos taškas šiame kelyje – euras, kurį labai tikiuosi pavyks įsivesti jau kitais metais. Visa tai yra sėkmingos mūsų integracijos į Europos branduolį istorija, kurią mes visi kartu su Jumis kuriame.

Gerbiamieji svečiai, kolegos,

Mes visi, Seimo nariai ir Seimo tarnautojai, dėjome visas pastangas, kad Europoje girdėtųsi ir matytųsi ne tik vyriausybinė pirmininkavimo darbotvarkė, bet taip pat ir parlamentinis matmuo.

Iš vienos pusės, pirmininkavimo parlamentinis matmuo buvo puiki galimybė europinę darbotvarkę integruoti į nacionalinį parlamentą. Dauguma Seimo komitetų praėjusį pusmetį turėjo savo atskirus pirmininkavimo renginius, turėjo svarstyti pagrindinius savo srities europinės darbotvarkės klausimus. Kita vertus, tai tuo pačiu ir galimybė nacionalinę darbotvarkę perkelti į europinį lygmenį. Organizuojant pagrindinius pirmininkavimo renginius mes nuosekliai akcentavome aktualiausius Lietuvai klausimus, pagrindinius mūsų pirmininkavimo prioritetus, kuriuos dar 2011 m. lapkričio 10 d. patvirtino Seimas. Šiems prioritetams ne tik buvo skirti atskiri renginiai, bet juos taip pat stengėmės kiek įmanoma labiau įtvirtinti ir visų renginių baigiamuosiuose dokumentuose – išvadose. Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad šie dokumentai, išvados, yra viena iš naujovių, kurią į Europos Sąjungos tarpparlamentinio bendradarbiavimo praktiką siekė įdiegti Seimas.

Gerbiamieji,

Praėjęs pusmetis buvo labai aktyvus – iš viso Seime surengėme 10 parlamentinio matmens renginių bei dar 11 papildomų, su pirmininkavimu susijusių renginių. Rugsėjo mėnesio pradžioje surengėme jau trečiąją Tarpparlamentinę bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferenciją. Aptarti susidariusią padėtį su parlamentarais iš visos Europos buvo atvykusi ES Aukščiausioji įgaliotinė Catherine ASHTON, taip pat NATO Generalinis sekretorius Anders Fogh RASMUSENAS.

Spalio 16-17 d. Seime buvo surengtas inauguracinis Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencijos posėdis. Seimas laikėsi labai ambicingo požiūrio dėl šios konferencijos ateities. Tikimės, kad ir kiti pirmininkaujantys parlamentai tęs Seimo pradėtą darbą ir nenuleis kartelės, kurią aukštai užkėlėme.

Surengėme 50-ąjį COSAC posėdį, toliau tęsdami aktyvų Europos komitetų bendradarbiavimo istoriją.

Gerbiamieji svečiai, kolegos,

Jei norime, kad Europos Sąjunga būtų vieningesnė, turime mažinti atitrūkimą tarp europinio ir nacionalinio lygmens politikos. Nacionaliniai parlamentai negali likti nuošalyje. Jie turi būti įtraukti į diskusijas ir pilnai informuojami dėl priimamų sprendimų. Ir nacionalinių parlamentų vaidmuo netūrėtų apsiriboti tik subsidiarumo patikromis, t.y. tik galimybe blokuoti iniciatyvas. Jei norime, kad Europos Sąjunga būtų vieningesnė, nacionaliniai parlamentai turi būti konstruktyviai įtraukti į sprendimų priėmimo procesą ir į svarbiausias diskusijas, įsiklausant ir į jų nuomonę.

Kita vertus, ir leiskite man tai pabrėžti – nacionaliniai parlamentai netūrėtųkonkuruoti su Europos Parlamentu dėl parlamentinės Sąjungos lygmens institucijų kontrolės. Lisabonos sutartis aiškiai numato, kad Europos Parlamentas, kartu su ministrų Taryba, yra lygiateisis teisėkūros dalyvis Sąjungos lygmeniu ir kad Sąjungos lygmens institucijos, tokios kaip Europos Komisija pirmiausiai yra atskaitingos būtent Europos Parlamentui. Todėl mes turėtume blaiviai vertinti Lisabonos sutarties dvasią ir siekti tiesiogiai kontroliuoti kitą teisėkūros proceso dalyvį – Tarybą – per mūsų atstovus Taryboje, t.y. mūsų vyriausybės ministrus, kurie yra tiesiogiai atskaitingi Seimui.

Seimo pirmininkavimo parlamentinis matmuo tęsis. Šių metų balandžio 6-8 d. surengiant Sąjungos parlamentų pirmininkų konferenciją.

Gerbiami kolegos, leiskite pasinaudojus proga padėkoti visiems kolegoms ir, žinoma, dažnai nematomiems, bet nuoširdžiai dirbusiems Seimo kanceliarijos darbuotojams, kurie Seimo parlamentinio matmens renginius pavertė Lietuvos sėkme ir politine ES pažanga.

Praeitą pusmetį Lietuvai teko garbė būti Europos Sąjungos kūrybos proceso dalimi, kviečiu išlaikyti pozityvų Europos integracijos kursą, nes tai gali užtikrinti saugią ir stabilią ateitį.

Dėkoju už dėmesį.