Astravo AE klausimais rūpinsis naujai įkurta politikų grupė

2016 10 22 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

Eu­ro­pos Par­la­men­te įsi­kū­rė po­li­ti­kų gru­pė, ku­rią su­vie­ni­jo bend­ras tiks­las – sta­to­mos As­tra­vo bran­duo­li­nės jė­gai­nės ver­ti­ni­mas ir prie­žiū­ra.

Šios ne­for­ma­lios po­li­ti­kų gru­pės stei­gi­mo ini­cia­to­rius – eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius, gru­pės pir­mi­nin­ke ta­po vie­na Ža­lių­jų frak­ci­jos EP va­do­vių Re­bec­ca Harms.

Sau­gios bran­duo­li­nės ener­gi­jos ES kai­my­nys­tė­je gru­pę, skir­tą As­tra­vui, pa­ska­ti­no įkur­ti tai, jog, P. Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, Briu­se­ly­je trūks­ta at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų koor­di­na­ci­jos ir bend­rų veiks­mų dėl Bal­ta­ru­si­jo­je au­gan­čios jė­gai­nės.

„Sau­gu­mas – pir­mu­ti­nis ir svar­biau­sias pri­ori­te­tas. De­ja, As­tra­ve sau­gu­mo rei­ka­lai ir to­liau stu­mia­mi į šo­ną, o tai ke­lia rim­tą pa­vo­jų ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­siems eu­ro­pie­čiams. Da­bar Eu­ro­pos Par­la­men­te įkur­tos gru­pės tiks­las – ap­jung­ti pa­jė­gas ir ge­riau koor­di­nuo­ti bend­rus veiks­mus dėl As­tra­vo jė­gai­nės. Ma­to­me, kad sta­to­ma elek­tri­nė griū­va da­li­mis – jei Eu­ro­pa ne­su­si­vie­nys, jos ga­li lauk­ti pa­na­šios pers­pek­ty­vos. Tu­ri­me iš­veng­ti šio sce­na­ri­jaus“, – sa­ko gru­pės įkū­rė­jas, Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) frak­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas P. Auš­tre­vi­čius.

Sau­gios bran­duo­li­nės ener­gi­jos ES kai­my­nys­tė­je gru­pės pir­mi­nin­kė R. Harms, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos klau­si­mus nag­ri­nė­jan­ti jau 40 me­tų, pa­brė­žia, kad vien at­omi­nės jė­gai­nės stre­so tes­tų As­tra­ve ne­už­teks. „Ma­nau, da­bar yra bū­ti­ni tie­sio­gi­niai eks­per­tų ir par­la­men­ta­rų vi­zi­tai į Bal­ta­ru­si­ją, sie­kiant spaus­ti šios ša­lies val­džią ga­ran­tuo­ti vi­siš­ką at­vi­ru­mą vi­suo­se šio po­ten­cia­liai pa­vo­jin­go ob­jek­to sta­ty­bos eta­puo­se“, – tei­gė R. Harms.

P. Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos Bal­ta­ru­si­jos ir As­tra­vo jė­gai­nės klau­si­mais iki šiol ne­vei­kia sis­te­miš­kai. „Štai vie­nas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­da­li­nys ski­ria vis di­des­nes lė­šas Bal­ta­ru­si­jai, ta­čiau nė­ra pa­jė­gus už­ti­krin­ti, kad tas fi­nan­sa­vi­mas vie­na ar ki­ta for­ma ne­bū­tų pa­nau­do­tas elek­tri­nės sta­ty­bų reik­mėms. Ki­tas Ko­mi­si­jos pa­da­li­nys, tu­rin­tis pa­si­rū­pin­ti bran­duo­li­niu sau­gu­mu, aiš­ki­na, jog trūks­ta sver­tų bend­rau­jant su Bal­ta­ru­si­jos val­džia ir sie­kiant bent mi­ni­ma­laus dia­lo­go. To dia­lo­go pra­džia, be abe­jo, ga­lė­tų tap­ti at­omi­nės stre­so tes­tų at­li­ki­mas ir vie­šas re­zul­ta­tų įver­ti­ni­mas. In­for­ma­ci­ją tu­ri­me gau­ti ir ja keis­tis grei­čiau. Ti­kiu, kad at­sa­kin­gi Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­ei­gū­nai da­bar tu­rės pro­gų daž­niau su­si­rink­ti prie vie­no sta­lo“, – tei­gia P. Auš­tre­vi­čius.

Stei­gia­ma­ja­me „Sau­gios bran­duo­li­nės ener­gi­jos ES kai­my­nys­tė­je“ gru­pės su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo vi­sų pen­kių pa­grin­di­nių Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jų at­sto­vai, tarp jų – Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos, Ru­mu­ni­jos eu­ro­par­la­men­ta­rai.